Pandemia Covid-19 wpłynęła na możliwości ekonomiczne i szanse zatrudnienia młodych ludzi, pogłębiając istniejące bariery i trudności, z którymi boryka się młodzież, a w szczególności osoby niezatrudnione lub nieuczące się (NEET). Wskaźnik zatrudnienia w UE wśród młodych ludzi w 2020 r. wyniósł -2,8 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2019. W 2021 r. większość państw członkowskich UE nie odzyskała jeszcze pełnej płynności, ponieważ wskaźnik zatrudnienia wśród młodych ludzi był nadal niższy od wskaźnika z 2019 r.

W dążeniu do wspierania młodych osób z grupy NEET i promowania przedsiębiorczości młodzieży – w szczególności przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej – sześć organizacji z Europy połączyło siły w celu stworzenia ekosystemu uczenia się pozaformalnego, aby wyposażyć osoby młode w przymioty niezbędne do wejścia na rynek pracy w obszarze gospodarki kulturalnej i  kreatywnej, a także umożliwić rozwój ich kreatywności, przedsiębiorczości i umiejętności biznesowych.

Projekt „Supporting Youth innovative minds for cultural and creative entrepreneurship” ma na celu: podniesienie zdolności pracowników młodzieżowych do wspierania kulturalnej i kreatywnej przedsiębiorczości młodzieży; motywowanie i aktywizowanie młodzieży z grupy NEET do kierowania swojego kapitału kreatywnego i innowacyjnego w kierunku gospodarki kulturalnej i kreatywnej; wyposażenie młodzieży w umiejętności (cyfrowe, przedsiębiorcze, kreatywne) poprzez podejście oparte na uczeniu się pozaformalnym; wzmocnienie pozycji na rynku pracy młodzieży poprzez zapewnienie jej możliwości produkowania i dzielenia się swoją pracą.

W ramach projektu zostanie opracowany podręcznik dla osób pracujących z młodzieżą, który ma na celu zapoznanie ich z tym, czym gospodarka kulturalna i kreatywna jest, jak młodzież może realizować siebie w obszarze przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej, jak integrować swoje umiejętności w swojej pracy, a przede wszystkim jak wspierać młodych ludzi w ich drodze do czerpania korzyści z przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej na rynku pracy.

Ponadto, w ramach projektu zostanie stworzony kurs w celu zaangażowania, zainspirowania i uwolnienia potencjału młodzieży w zakresie gospodarki kulturalnej i kreatywnej. Będzie on dostępny w sześciu językach i zostanie pilotażowo przeprowadzony w Polsce, Grecji, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji dla łącznie 80 młodych osób w wieku 18-29 lat z grupy NEET. Młode osoby uczestniczące w tym kursie zaprezentują swoje pomysły, tworząc publikację online, która będzie ogólnodostępna.

Projekt „Supporting Youth innovative minds for cultural and creative entrepreneurship” jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+ i realizowany przez sześć organizacji z pięciu krajów UE: Stowarzyszenie Integracja i Rozwoj (Polska), KMOP – Social Action and Innovation Centre (Grecja), ARTIT (Grecja), APROXIMAR (Portugalia), INCOMA (Hiszpania) and SWIDEAS (Szwecja). For more information, you can visit the project’s website: www.youngcult.eu.

Pobierz informację prasową tutaj.