MŁODZI
KULTURO-
PRZEDSIĘ
BIORCY

Rozwijanie przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej młodzieży

O projekcie

Wprowadzenie

Zgodnie z raportem Międzynarodowej Organizacji Pracy ONZ (MOP) pandemia COVID-19 nieproporcjonalnie wpłynęła na możliwości gospodarcze i zatrudnienia młodych ludzi, uwypuklając istniejące bariery i trudności, z jakimi już borykała się młodzież, a w szczególności ta w niekorzystnej sytuacji – niepracująca i nieucząca się (NEET).

Zaskakujące dane

Odsetek młodzieży pozostającej poza sferą edukacji i zatrudnienia w 2020 roku (roku, dla którego dane są najaktualniejsze i pełne na moment realizacji projektu) gwałtownie wzrósł o 23%, co stanowi najwyższy poziom od 15 lat i wzrost o 1,5% w stosunku do 2019 roku, kiedy to miały miejsce początki pandemii.

Młodzi ludzie mają ogromne pokłady kreatywności i innowacyjności, które uwolnione mogą napędzać wzrost europejskich gospodarek i społeczeństw. Jednocześnie różne badania wskazują na korzyści płynące z wykorzystania kultury jako narzędzia wzmacniania pozycji, budowania zaufania i włączenia społecznego młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji. Tworzenie wartości w dziedzinie kultury bowiem wykracza poza wzrost gospodarczy i wzmacnia włączenie społeczne i poczucie przynależności. Kultura łączy i stanowi podstawę rozwoju!

Projekt

Celem projektu jest stworzenie ekosystemu uczenia się pozaformalnego, aby wyposażyć młode osoby z grupy NEET w umiejętności pozwalające im na wejście na rynek pracy w obszarze przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej.

Cele szczegółowe

  • Podnieść potencjał osób pracujących z młodzieżą w zakresie wspierania kulturalnej i kreatywnej przedsiębiorczości młodzieży.
  • Wzmocnić pozycję młodzieży poprzez zapewnienie jej możliwości tworzenia i dzielenia się swoją pracą.Zmotywować i zaktywizować młodzież NEET do skierowania swojego potencjału kreatywnego i innowacyjnego w stronę przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej.
  • Wyposażyć młodzież w umiejętności przedsiębiorcze, komputerowe, miękkie poprzez podejście oparte na uczeniu się pozaformalnym

Rezultaty pracy

  • Podręcznik dla osób pracujących z młodzieżą: wprowadzenie do przedsiębiorczości  kulturalnej i kreatywnej.

  • Kurs metodą blended-learning dla młodych kulturo-przedsiębiorców.

  • Scrapbook kulturo-przedsiębiorców: Poznaj innowacyjne młode umysły.