MŁODZI
KULTURO-
PRZEDSIĘ
BIORCY

Rozwijanie przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej młodzieży

Partnerzy

KMOP – Social Action and Innovation Centre, Grecja

KMOP jest jedną z najstarszych organizacji krzewiących ideę społeczeństwa obywatelskiego w Grecji. Została założona w 1977 r., a jej misją jest kształtowanie polityki społecznej i wdrażanie programów, które zwalczają nierówności i promują zrównoważony wzrost społeczny sprzyjający włączeniu społecznemu. KMOP bada, analizuje i proponuje rozwiązania i podejmuje interwencje polityczne w celu sprostania współczesnym wyzwaniom społecznym w oparciu o sprawiedliwość, innowacyjność, trwałość i zrównoważony rozwój. Praca KMOP koncentruje się na wielu obszarach tematycznych: promocja zdrowia i dobrostanu, prawa człowieka i prawa podstawowe, edukacja, społeczeństwo obywatelskie i demokracja, integracja społeczna i zatrudnienie oraz sztuka i kultura. W ciągu ostatnich 15 lat KMOP z powodzeniem zrealizował ponad 300 inicjatyw, a z jego projektów i usług skorzystało ponad 65 000 osób.

Stowarzyszenie Integracja i Rozwoj, Polska

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój (SIR) zostało powołane dokładnie 21 czerwca 2001 roku w Kielcach. Od tamtego czasu zrealizowano ponad sześćdziesiąt projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Działania SIR oscylują wokół następujących obszarów:
1. Ekonomia społeczna i przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu
SIR od 2016 roku, kiedy to otrzymał Akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jest liderem konsorcjum tworzącego Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie północnym województwa świętokrzyskiego.
2. Rynek pracy i wsparcie trzeciego sektora
SIR zapewnił wsparcie 221 osobom niepracującym przekazując im bezzwrotne dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej oraz 500 mikrograntów dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
3. Edukacja i współpraca międzynarodowa
Do tej pory SIR zrealizował 7 projektów finansowanych z Programu Erasmus+ w obszarze edukacji, doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości SIR, jednocześnie przyczyniając się do powstania modeli nauczania i wspierania rozwoju umiejętności miękkich, opracowania metody staży towarzyszących, kilku platform e-learningowych.

ARTIT, Grecja

Artit Athens Ltd. (www.artit.net) to pionierska galeria internetowa, która od momentu powstania (15 kwietnia 2019 r.) wspiera i nagradza kreatywne przedsięwzięcia, zwłaszcza te nieodkryte, ale bardzo obiecujące, artystów wizualnych na całym świecie. Zrzesza już ponad dwa tysiące członków pochodzących z różnych stron świata i środowisk kulturowych. Artit zdołał wykorzystać swoją nowatorską platformę cyfrową jako środek do łączenia, wspierania artystów wizualnych, goszcząc miesięczne możliwości publikowania i szeroki zakres tematycznych wystaw wirtualnych. Wierzymy w sztukę jako potężne narzędzie, które mówi bezpośrednio do serc ludzi; taki, który może wywołać pozytywną zmianę. Wierzymy, że sztuka jest potężnym narzędziem, które przemawia bezpośrednio do serc ludzi; narzędziem, które może wywołać pozytywne zmiany. Mając to na uwadze, chcemy wykorzystać sztukę jako środek do podnoszenia świadomości w sprawach, które dotykają każdego z nas. Bez względu na to, czy chodzi o globalne ocieplenie i przywrócenie szacunku do natury, czy o zwrócenie uwagi na niepokojące kwestie polityczne, środowiskowe i społeczne, dajemy głos artystom i organizacjom, które dążą do stworzenia najlepszej wersji świata, w którym żyjemy.

APROXIMAR, Portugalia

APROXIMAR (https://www.aproximar.pt/) jest spółdzielnią solidarności społecznej utworzoną w 2006 roku, której celem jest wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego pojedynczych osób, jak i organizacji. Misja jest realizowana codziennie poprzez współtworzenie i rozwijanie dostosowanych do potrzeb innowacji społecznych, wymianę dobrych praktyk i projekty oparte na transferze, oprócz dostarczania własnego pakietu usług wzmacniających i budujących potencjał: szkoleń, konsultacji i interwencji społecznych. APROXIMAR rozwija projekty sieciowe z partnerami krajowymi i międzynarodowymi w swoich obszarach interwencji, które umożliwiają projektowanie i wdrażanie dobrych praktyk oraz przyspieszają procesy uczenia się poprzez dzielenie się zasobami i wiedzą oraz wykorzystywanie synergii. Cztery główne obszary działalności to:
1. Edukacja, szkolenia i kapitał społeczny (2007)
2. Ekonomia społeczna, przedsiębiorczość i zatrudnialność (2009)
3. System wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (2012) oraz
4. Aktywne starzenie się i opieka nad osobami zależnymi(2016).
Nasza oferta (programy) zawsze łączy nauki społeczne (wiedza), metody aktywne (ludzie) i odpowiednie narzędzia (technologia).

INCOMA, Hiszpania

INCOMA jest ośrodkiem szkoleniowo-badawczym z siedzibą w Sewilli (Hiszpania), posiadającym wiedzę i doświadczenie w zakresie rozwoju i koordynacji międzynarodowych projektów współpracy finansowanych głównie w ramach programów UE, zwłaszcza w dziedzinie edukacji, szkoleń i badań.
Grupa INCOMA składa się z wielokulturowego i zaangażowanego zespołu posiadającego doświadczenie w realizacji projektów współpracy międzynarodowej finansowanych w ramach różnych programów UE (w tym Erasmus+, AMIF, H2020, EaSI lub ENI), a także innych programów międzynarodowych (takich jak granty EOG i kilka krajowych inicjatyw promujących mobilność w celach edukacyjnych w krajach UE).
Działalność INCOMA skupia się w szczególności na rozwoju projektów innowacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych lub mających szczególne trudności z wejściem na rynek pracy, czyli młodzieży, kobiet i obywateli o pochodzeniu migracyjnym.

SWIDEAS, Szwecja

SwIdeas is a value-driven organisation and our aim is not to generate profit but to make an impact. We believe in sustainability, diversity, collaboration, and added value. When working with clients and partners, our aim is to support those who provide value not only for themselves, but also for their societies and communities, and to empower business owners and organisations to do so.
SwIdeas is an entrepreneurial multicultural organisation bridging and partnering with small-scale enterprises, NGOs and other organisations to provide expertise within start-up, international development, social and sustainable development, and advisory services. We are a globally aspired, yet regionally rooted organization incorporated in Sweden.